Nieuws
Stadslogo Mechelen

maandag 11 september 2017 20:07 - Mechelen

Asociaal gedrag bij jongeren aanpakken lukt dankzij MST-traject

De stad Mechelen zet al 6 jaar in op een unieke samenwerking met Jeugdzorg Emmaüs en de Vlaamse regering om jongeren die regelmatig antisociaal en delinquent gedrag vertonen te begeleiden naar een positieve inzet in de samenleving met minder overlast voor ouders, leerkrachten en buurtbewoners. Na 6 jaar kunnen we stellen dat ongeveer 70-80% van de jongeren die het MST-traject hebben doorlopen zich succesvol integreren in de samenleving.

Nood aan een specifieke begeleiding van jongeren met delinquent gedrag
In 2008 lanceerde de stad Mechelen het initiatief om een programma uit te bouwen voor jongeren die omwille van herhaald delinquent gedrag intensieve begeleiding nodig hadden. De stad kampte op dat ogenblik met een harde kern van veelplegende jongeren waar geen passend antwoord op geboden kon worden binnen de bestaande jeugdbeschermingsinitiatieven. Mechelen ging op zoek naar partners en vond deze in Jeugdzorg Emmaüs en de Vlaamse gemeenschap. Vanaf dat ogenblik kondigde zich een nieuwe en unieke samenwerking aan: Multi Systeem Therapie (MST). De uniciteit van dit project is tweeledig. Op het moment van de opstart was het uniek dat een lokaal bestuur een nauwe samenwerking aanging met de Vlaamse gemeenschap en een privépartner actief de bijzondere jeugdzorg. Sindsdien en omwille van het succes van dit project heeft de samenwerkings- en netwerkgedachte alleen maar aan belang gewonnen. In de nieuwe omzendbrief van minister Vandeurzen omtrent de uitbreiding in de jeugdzorg staat het principe van samenwerking ook centraal. Daarnaast was het toepassen van de methodiek van MST ook heel vernieuwend. Via het out-of-the-box-denken kunnen we vandaag heel goede resultaten aan u voorleggen.

“Door zelf initiatief te nemen tot het inrichten van een besloten jeugdinstelling in Mechelen hebben wij aan de MST-methodiek een proeftuin gegeven.
Onze eerste finaliteit is niet om jongeren op te sluiten, maar om ze op weg te zetten naar een tweede en een derde kans in de samenleving.
Ik denk dat we met deze cijfers mogen concluderen dat Stad Mechelen en zijn partners daarin een belangrijke bijdrage hebben geleverd,” geeft burgemeester Bart Somers aan.

Wat is MST?
Multi Systeem Therapie is een bewezen effectieve behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig delinquent en/of antisociaal gedrag bij wie uithuisplaatsing dreigt. MST richt zich op alle risicofactoren in de diverse systemen waarvan de jongere deel uitmaakt: gezin, familie, buurt, school en vrienden. MST helpt ouders om hun zoon of dochter constructief te begeleiden in het omgaan met problemen in die diverse systemen. Dit voorkomt recidive van delicten, zorgt voor afname van uithuisplaatsingen, vermindert probleemgedrag van jongeren en verbetert de opvoedingscompetenties en het functioneren van gezinnen.

Hoe werkt MST?
MST richt zich naar jongeren die delicten hebben gepleegd en problemen hebben in hun thuissituatie zoals bijvoorbeeld gedragsproblemen op school, foute vrienden, agressie, … Het is een begeleidingsprogramma met een duur van 3 tot 5 maanden. De hele brede leefomgeving (familie, school, buurt, vrienden) van de jongere wordt betrokken om te voorkomen dat een jongere zou hervallen. Daarom komt een begeleider 2 à 3 keer per week in het gezin en belt hij regelmatig met het gezin. Het MST-team is daarnaast ook altijd bereikbaar 24/24 en 7/7 via een permanentiesysteem. Zodat ook de bredere leefomgeving steeds terecht kan met hun hulpvragen.

Het MST-team krijgt continue specifieke training en coaching in de MST-methodiek. Begeleiders volgen wekelijks supervisie en consultatie met een MST-expert om ervoor te zorgen dat men voor elk gezin in begeleiding steeds het beste plan heeft opgesteld voor de komende week.

Wat is de kracht van MST?
MST werkt volgens een evidence based programma, dit wil zeggen dat het zijn effectiviteit al bewezen heeft. Het programma wordt op de voet opgevolgd om de kwaliteit van een behandeling steeds te garanderen, te meten en te monitoren. Via MST kunnen de hoge kosten verbonden aan uithuisplaatsing en detentie vermeden worden. De bedoeling van MST is dat de jongeren thuis kunnen blijven wonen en dat ze positief geïntegreerd zijn in de samenleving. De jongere behoudt zijn toekomst, gaat naar school of heeft werk. Hij zal voor minder overlast zorgen en de belasting voor ouders, leerkrachten en buurtbewoners neemt af. MST werkt dus aan de veiligheid van de samenleving en zet in op het voorkomen van strafbare feiten.

“MST is een krachtige methodiek die niet alleen aan het werk gaat met de jongere maar ook met de mensen die veel met deze jongere in contact komen zoals familie, leerkrachten en de buurt. We proberen via MST ernstige gedragsproblemen terug te dringen en het gezin en de omgeving van de jongere in staat te stellen eventuele toekomstige problemen zelfstandig het hoofd te bieden. Hierdoor behoudt de jongere zijn kans op een mooie toekomst en vermindert de druk op zijn omgeving en de samenleving,” geeft Stefaan Deleus, schepen van Preventie en Veiligheid, aan.

foto: logo stad MechelenKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar